347430271_1229328907750901_6508836164557719034_n.jpg

“โครงการส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นางวิชนันท์ จุลบุตร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายประสงค์ เรือนสอน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง สาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร และผู้มีเกียรติทุกท่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนจังหวัดลำปาง จึงได้จัดทำโครงการสุขภาพและสนับสนุนการบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์ทางเลือกให้แก่ประชาชนจังหวัดลำปาง รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชาชน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย เพื่อค้นหา จัดทำทะเบียนข้อมูล หมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทย ในชุมชน และต้นแบบในการให้ความรู้ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ให้กับประชาชน โดยนำร่องในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร
ในส่วนของการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานพื้นที่ ต้นแบบในด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกครั้งนี้ ได้วางแผนจัดคณะศึกษาดูงาน จำนวน 3 แห่งดังนี้
1. วัดคำประมง จ.สกลนคร ต้นแบบการรักษาผู้ป่วยแบบประคับประคองด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2. รพ.สต.เกศกาสร จังหวัดกำแพงเพชร เป็น รพ.สต.ต้นแบบในการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการดำเนินงานคลินิกแพทย์แผนไทย
3. โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลช่องลม จ.กำแพงเพชร ซึ่งเป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แกนนำสุขภาพในชุมชน ประชาชน และภาคีเครือข่ายสุขภาพจังหวัดลำปาง จำนวน 145 คน
 
348254226_152881054282907_2746574693177026515_n.jpg 347628572_203216415871306_7293553612900364306_n.jpg 347837847_2904603799669946_7010837313720254968_n.jpg
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง