347639060_931045748178839_8645373303555328429_n.jpg

“ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 1/2566”

 

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง นพ.สิทธิกร สองคำชุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี น.ส.กรรณิการ์ สรวยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง นายเพียงฟ้า สุทธิพรมมณีวัฒน์ ประธานชมรมเพื่อเพื่อนผู้พิการตำบลแจ้ซ้อน พญ.กัญญาณัฐ มหิทธิหาญ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง นางชนิกานต์ ชมภูบุตร ผู้รับร้องเรียนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS จังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมการประชุม
โดยมีวาระการประชุมดังนี้
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. แนะนํานางสายใจ ไปรเวท ผู้อํานวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลําปาง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดลําปาง
2. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กองทนุ ฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลําปาง ได้ดําเนินการ จัดการประชุมจัดทําแผนงาน/โครงการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เวลา 08.30-16.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักกายภาพบําบัด พยาบาลศูนย์ดูแลต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยกลุ่มติดเตียง และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน มีการบรรยาย หัวข้อดังนี้
1.) หลักเกณฑ์การดําเนินงานการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด
2.) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดบริการฟื้นฟู สมรรถภาพและการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด โดยวิทยากรจาก สปสช. เขต 1 เชียงใหม่
3.) กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันจัดทําแผนงาน โครงการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดลําปาง ประจําปี 2566 แล้วเรียบร้อย
3. วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 10.30-11.00น. ประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดลําปาง ได้มอบหมายให้ นายธนาวุฒิ เป็งขวัญ สมาชิกสภา อบจ.ลําปาง อ.แจ้ห่ม และเจ้าหน้าที่ อบจ.ลําปาง เป็นตัวแทน มอบบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจําปี 2566 ในเขตอําเภอแจ้ห่ม จํานวน 1 ราย ได้แก่
3.1 นางเพชร คุณนา อายุ 55 ปี ผู้ยื่นคําขอ ที่อยู่ 227 บ้านปงคอบ หมู่ 9 ตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง อาศัยอยู่กับบุตรสาว นางสาวภาวิกา คําวังวงศ์ อายุ 35 ปี ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แขน และขาอ่อนแรง โดยทางกองทุนฯ ได้ทําปรับปรุงห้องน้ําและราวจับบันไดให้เหมาะสม โดยมี ผู้นําท้องถิ่น อ.แจ้ห่ม ร่วมรับมอบ ณ บ้านปงคอบ หมู่ 9 ตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง
4. วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30-11.00น. ประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดลําปาง ได้สนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย คนพิการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ประจําปี 2566 ในเขตอําเภอแม่ทะ และอําเภอเถิน จํานวน 7 ราย งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 280,000 บาท
รายงานสถานะการเงิน
-สถานะการเงิน ประจําไตรมาสที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -สถานะการเงิน ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2566
-สถานะการเงิน ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
-สถานะการเงิน ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566
-สถานะการเงิน ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2566
เรื่องพิจารณา
1.พิจารณาอนุมัติการเบิกเงินภาษีณที่จ่ายกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลําปาง
1.1 การจ่ายค่า โทรศัพท์รายเดือน (รอบบริการวันที่ 28 ต.ค - 27 พ.ย 2565) จํานวน 3.99 บาท
1.2 การจ่ายค่า โทรศัพท์รายเดือน (รอบบริการวันที่ 28 พ.ย - 27 ธ.ค 2565) จํานวน 3.99 บาท
1.3 การจ่ายค่า โทรศัพท์รายเดือน (รอบบริการวันที่ 28 ธ.ค 2565 - 27 ม.ค 2566)
จํานวน 3.99 บาท
1.4 การจ่ายค่า โทรศัพท์รายเดือน (รอบบริการวันที่ 28 ม.ค 2565 - 27 ก.พ 2566)
จํานวน 3.99 บาท
1.5 การจ่ายค่า โทรศัพท์รายเดือน (รอบบริการวันที่ 28 ก.พ 2565 - 27 มี.ค 2566)
จํานวน 3.99 บาท
1.6 การจ่ายค่า โทรศัพท์รายเดือน (รอบบริการวันที่ 28 มี.ค 2565 - 27 เม.ย 2566)
จํานวน 3.99 บาท
1.7 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย โครงการพัฒนาศักยภาพเละเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน ฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลําปางประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้
1.7.1 ค่าซื้ออุปกรณ์ในการอบรม จํานวน 30.84 บาท
1.7.2 ค่าจ้างทําป้ายไวนิล 1 ป้าย จํานวน 4.49 บาท
1.7.3 ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ จํานวน 30 บาท
2. พิจารณาจ่ายค่าโทรศัพท์รายเดือน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลําปาง
2.1 รอบบริการวันที่ 28 พ.ย 2565 - 27 ธ.ค 2565 จํานวน 422.94 บาท 2.2 รอบบริการวันที่ 28 ธ.ค 2565 - 27 ม.ค 2566 จํานวน 422.94 บาท 2.3 รอบบริการวันที่ 28 ม.ค 2566 - 27 ก.พ 2566 จํานวน 422.94 บาท 2.4 รอบบริการวันที่ 28 ก.พ 2566 - 27 มี.ค 2566 จํานวน 422.94 บาท 2.5 รอบบริการวันที่ 28 มี.ค 2566 - 27 เม.ย 2566 จํานวน 422.94 บาท
3. พิจารณาอนุมัติค่าบริการฟื้นฟูและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 - เดือนเมษายน พ.ศ.2566 รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง เป็นเงินจํานวน 227,700 บาท
4. พิจารณาแก้ไข ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลําปางเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การบริหารจัดการศูนย์ยืม – คืน กายอุปกรณ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จําเป็นสําหรับผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัด ลําปาง พ.ศ. 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
5. ขออนุมัติปรับแผนการเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6. ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด ลําปาง เนื่องจาก นพ.ดลสุข พงษ์นิกร ย้ายไปปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงใหม่
7. ข้อหารือ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลําปาง
8. พิจารณาอนุมัติการสนับสนุน งบประมาณดําเนินการ โครงการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยสําหรับ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจําปี 2566 จํานวน 11 ราย
 
347438087_6092510830826675_7727892822939637951_n.jpg 347788607_2207000526161979_476493089042842231_n.jpg 347622108_770385667909896_8338521734625588057_n.jpg
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง