347397315_241196345160853_2264021158378178179_n.jpg

 

“ประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2566”

 

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 3
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2566 โดยมี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมการประชุม
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
- สรุปเรื่องระบบ IT
- ความคืบหน้าจัดตั้งศูนย์ ICT
- สรุปโครงการที่จะใช้งบประมาณเงินเหลือจ่ายปี 2566 หรือใช้งบประมาณ 2567
2. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
- เรื่องการปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 1
- ความคืบหน้าโครงการ Smart Farming
- การปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
- เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันและคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า
- โครงการ Orchid festival
- โครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำปาง
- ความคืบหน้าเรื่อง อุทยานธรณี
- การบริหารจัดการขยะกาดนั่งก้อม
3. กองช่าง
- สรุปเรื่องโครงการก่อสร้างเมรุ 4 โครงการ ปี 2564 โครงการ สำรวจเสร็จแล้วกี่โครงการ ยื่นขออนุญาตแล้วกี่โครงการ
- เร่งดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักร
- ดำเนินการปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายที่หนองกระทิง
- ความคืบหน้าการจัดทำศูนย์ test และจัดซื้อเครื่องมือ
- ความคืบหน้าการปรับปรุงลานสมเด็จพระนเรศวร
- ความคืบหน้าการสร้างอาคารสำนักงาน
- ความคืบหน้าการสร้างแฟลต
- ความคืบหน้าการปรับปรุงหนองกระทิง
- โครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมแซมและบำรุงสายทางสายเหนือ สายใต้
- เรื่องการรื้อถอนอาคารโรงเรียนวอแก้ววิทยา
- เรื่องบ้านพักครู
- โครงการจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่เข้าแผนปี 2567
- เรื่องความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านน้ำจำ อำเภอห้างฉัตร
- เรื่องการจ้างสำรวจฝาย
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- โครงการพัฒนาอุทยานการเรียนรุ้
- การปรับปรุงโรงเรียนวอแก้ว
- เรื่องอาคารเรียนใหม่โรงเรียนวอแก้ววิทยา
ข้อราชการคณะผู้บริหาร
นายวราวุฒิ หน่อคำ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
- สรุปเรื่อง การขอใช้พื้นที่ศูนย์ซ่อมแซมสายเหนือ สายใต้ หนองกระทิง ลานสมเด็จพระนเรศวร ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตปงแสนทอง และใครจะเป็นผู้รับรอง แบบไหนคุ้มค่าที่สุด
 
 
347089849_629888568696099_1878064260860799149_n.jpg 347028377_1029682974681803_2045486760850877852_n.jpg 347091491_147924731478061_3180399231088388960_n.jpg
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง