344350836_6638816962798064_6983648303753931744_n.jpg

อบจ.ลำปางต้อนรับข้าราชการที่โอนมาดำรงตำแหน่งใหม่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับข้าราชการรับโอน ได้แก่ 1.นางสาวเขมจิรา เทพศิริ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง อบจ.ลำปาง 2.นางณัฐชาภรณ์ ชูชาติ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.ลำปาง 3.นางสาวทิพย์สุคนธ์ กุลพินิจมาลา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง อบจ.ลำปาง 4.นางพิมพิไล เปี๊ยอุ๊ด ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง อบจ.ลำปาง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

344299064_907085363906668_8737313496227724875_n.jpg 344539125_244599718089448_6926579701105427318_n.jpg 344558249_3065530660418577_7987182855875542590_n.jpg

 

ข่าว : รุ่งเรือง ขันธิมา

ภาพ : รุ่งเรือง ขันธิมา

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง