343782885_939296020386628_7266927980563536400_n.jpg

 

อบจ.ลำปาง ร่วมประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเสริมงาม

 

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายปรีชา กันหล้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเสริมงาม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสริมซ้าย โดยมีนายดวงแก้ว ไชยเมืองชื่น นายกเทศมนตรีตำบลเสริมซ้าย ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอของอำเภอเสริมงาม เป็นประธานในการประชุมฯ
การประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเสริมงาม ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายธวัช แก้วบุญเรือง ท้องถิ่นอำเภอเสริมงาม พร้อมด้วยปลัดอำเภอ เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเสริมงามทุกแห่งเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสริมงาม สำหรับการประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณและบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเพื่อขอประสานแผนพัฒนา อบจ.ลำปาง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ ประสานแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2566 - 2570) ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ต่อไป
 
343444902_1234200133893953_3504508338341125318_n.jpg 343153454_759853749131975_4931742930161332989_n.jpg
 
 
ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง