343145706_618416423506783_1684052044330687999_n.jpg

 

"การปรับตัวของ อบจ. ในยุค Disruption”

 

วันที่ 27 เมษายน 2566 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อ “การปรับตัวของอบจ. ในยุค Disruption” ณ ห้องประชุม UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมฯต่อนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธี
ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อเพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่และมีความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัดทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การอาชีพ สาธารณูปโภคต่างๆ ภายใต้ ยุค Disruption
 
343080177_780545076698014_2618104178064458563_n.jpg 343552626_672565264630594_5013419871299345163_n.jpg 343762089_754020966393937_8516918883671583882_n.jpg
 
 
ข่าว : รุ่งเรือง ขันธิมา

ภาพ : รุ่งเรือง ขันธิมา

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง