343069107_133945929657385_7857768279487173454_n.jpg

อบจ.ลำปาง ร่วมประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเถิน

 

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายปรีชา กันหล้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเถิน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี โดยมีนายสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอของอำเภอเถิน เป็นประธานในการประชุมฯ
การประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเถิน ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางนิยาพร เมืองสุวรรณ ท้องถิ่นอำเภอเถิน พร้อมด้วยปลัดอำเภอเถิน และนางสาวศุภารนันท์ เชื้อจิ๋ว สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เถิน เขต 1 เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเถินทุกแห่งเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเถิน สำหรับการประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณและบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเพื่อขอประสานแผนพัฒนา อบจ.ลำปาง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ ประสานแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2566 - 2570) ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
 
343355115_114662604942030_5910028353145047394_n.jpg 343324021_1344170159462441_1829784840460854658_n.jpg
 
 
ข่าว/ภาพ : สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล        

 

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง