343078304_617583276930286_4975194889562055542_n.jpg

ตรวจสอบทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 

วันที่ 26 เมษายน 2566 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนางสาวดวงดาว อานุภาพยรรยง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งวิเชต หมู่ 11 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ 1,995,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ชุมชนเหนือวัด(บ้านเกาะ) หมู่ 9 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ 199,000 บาท
3. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0062 วัดผาแดงหลวง – บ้านไฮ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ 2,997,000 บาท
4. โครงการซ่อมสร้างทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0062 วัดผาแดงหลวง – บ้านไฮ ช่วงบ้านสบฟ้า หมู่ 7 – บ้านวังสัก หมู่ 10 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ 1,236,000 บาท
5. โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0062 วัดผาแดงหลวง – บ้านไฮ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ 2,750,000 บาท
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง.
 
342854017_957710841898024_3233237442852891815_n.jpg 343310803_1331877200725787_2053553619754188491_n.jpg 343066555_777096817074764_3144271840509950016_n.jpg
 
ข่าว/ภาพ : สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล      

 

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง