343173618_783704890088313_6794269025988829208_n.jpg

อบจ.ลำปาง ร่วมประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแจ้ห่ม

 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแจ้ห่ม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสา โดยมีนายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา ประธานคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอของอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานในการประชุม
การประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแจ้ห่ม ในครั้งนี้มีสมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.แจ้ห่ม ประกอบด้วยนายธนาวุฒิ เป็งขวัญ สมาชิกสภา อบจ.อ.แจ้ห่ม เขต 1 และนายพงษ์พันธ์ กุญชร สมาชิกสภา อบจ.อ.แจ้ห่ม เขต 2 เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอแจ้ห่มทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแจ้ห่ม สำหรับการประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางโดยร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเพื่อขอประสานแผนพัฒนา อบจ.ลำปาง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ ประสานแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ประกาศและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ ทั้งนี้เพื่อให้การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป
 
343216415_1264266337517802_6012007266666856662_n.jpg 343316741_755851639328344_4363567601720826186_n.jpg
 
ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง