342888339_205591558860027_3824029001327128332_n.jpg

 

อบจ.ลำปาง ร่วมประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทะ

 

วันที่ 25 เมษายน 2566 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายปรีชา กันหล้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทะ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยมีนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ประธานคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอของอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในการประชุม
การประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทะ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยปลัดอำเภอแม่ทะ ท้องถิ่นอำเภอแม่ทะ และสมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.แม่ทะ ประกอบด้วยนายบุญเลิศ แสนเทพ สมาชิกสภา อบจ.อ.แม่ทะ เขต 1 และนายชาญณรงค์ มาเรียน สมาชิกสภา อบจ.อ.แม่ทะ เขต 2 เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอแม่ทะทุกแห่งเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ทะ สำหรับการประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเพื่อขอประสานแผนพัฒนา อบจ.ลำปาง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ ประสานแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ประกาศและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ ทั้งนี้เพื่อให้การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป
 
342888339_205591558860027_3824029001327128332_n.jpg 342728557_952457649215873_8250049261287125272_n.jpg
 
ข่าว/ภาพ : สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล  

 

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง