343146818_1295183874439181_2412544730011416473_n.jpg

 

โครงการงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแกนนำสุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพจำนวน 150 คน โดยนายธรรมการ ชุมศรี สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต 2 อ.แม่เมาะ ในฐานะแกนนำสุขภาพ อ.แม่เมาะ กล่าวต้อนรับ นางวิชนันท์ จุลบุตร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กล่าวรายงาน 

ปัจจุบันสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ ทำให้ประชาชนเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือที่เรียกกันว่าโรควิถีชีวิต จากข้อมูลการเฝ้าระวังควบคุมโรค ผลการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานร้อยละ 86.39 พบกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานจำนวน 33,092 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.48 และคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 88.4 พบกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 26,084 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.78 ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและประเทศ

สถานการณ์การแก้ไขปัญหาสุขภาพจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ทักษะในการดูแลตนเองของผู้เจ็บป่วย และบุคคลในครอบครัว ซึ่งมิใช่เพียงหน้าที่ของทีมสุขภาพที่ดูแลผู้ป่วยเท่านั้น ยังต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย สมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยร่วมด้วย

แกนนำสุขภาพในชุมชนซึ่งนับว่าเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินการงานด้านสาธารณสุขเชิงรุก สามารถเป็นบุคคลต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบทบาทหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีการป้องกันโรค_การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ โดยให้บริการประชาชนภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของแกนนำสุขภาพให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ สามารถนำองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ #และการแพทย์แผนไทยที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในจังหวัดลำปางได้รู้จักดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรง มีสุขภาพที่ดี

อบจ.ลำปางจึงได้ดำเนินโครงการจัดอบรมและศึกษาดูงาน โดยครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-28 เม.ย. 2566 กิจกรรมประกอบด้วย

- วันแรก อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ , ผู้พิการและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

- วันที่ 2 อบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ซลบุรี , หลักการปลูกพืชสมุนไพร ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี

- วันที่ 3 อบรมและศึกษาดูงาน เกี่ยวกับพืชสมุนไพรและการบริการคลีนิคแพทย์แผนไทย ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี

- วันที่ 4 อบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกับการส่งเสริมสุขภาพ ณ รพ.สต. ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

342701953_204477162332449_2137955207854900712_n.jpg 342726984_761521845598744_3205155934742529572_n.jpg 342207222_1608107359702852_2962172082304902204_n.jpg

 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง