342862077_790695539143544_4648355031508607415_n.jpg

 

"เสียงใหม่"

 

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 19.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดแสดงดนตรีโครงการพื้นที่ทางวัฒนธรรมดนตรีเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์จินตนาการเสียงใหม่และร่วมรับฟังการบรรเลงดนตรี โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน มี ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมพิธีเปิดและรับชมและรับฟังการบรรเลงดนตรี บริเวณหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
🔷 โดย รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ได้นำดนตรีในท้องถิ่นมาเรียบเรียบเสียงประสานใหม่ และบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า เป็นการเปิดโลกวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อค้นหาร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี อันนำไปสู่การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้แก่สังคมไทยและวงการศึกษาดนตรีของไทย อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์และต่อยอดการพัฒนาด้วยดนตรีพื้นบ้านอันเป็นสมบัติที่ล้ำค่าของคนไทย เป็นการสร้างผลงานศิลปะทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมการอนุรักษ์และต่อยอดไปถึงการแสดงของวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตราที่เป็นวงดนตรีคลาสสิก
🔷การคัดเลือกพื้นที่บริเวณหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นสถานที่จัดงานเพื่อนำกลิ่นเสียงของประวัติศาสตร์ที่ยังเหลือร่องรอยมาร้อยเรียงบอกเล่าวิถีชีวิตอดีตด้วยเสียงดนตรี บรรเลงโดย วงไทยชิมโฟนีออร์เคสตร้า (Thai Symphony Orchestra) อำนวยเพลง โดย พันเอก ดร. ประทีป สุพรรณโรจน์
สร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมประกอบบทเพลง โดย ดร. สุชาติ วงษ์ทอง อาจารย์เนาวรัตน์ พงศ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติร่วมอ่านบทกวี และการขับร้องเพลงพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดลำปางโดย กมลพร หุ่นเจริญ พร้อมด้วยศิลปินพื้นบ้านของลำปาง
🟣การจัดโครงการพื้นที่ทางวัฒนธรรมดนตรีเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์จินตนาการ “เสียงใหม่”บูรณาการทำงานโดยมูลนิธิ อ.สุกรี เจริญสุข โดย รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข สำนักงานวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และเทศบาลตำบลลำปางหลวง
 
342829896_234297462607540_3508552329170227008_n.jpg 342388156_1566748730485859_3248833189754859264_n.jpg 342213456_1361057081123585_2509780085102418773_n.jpg
 
 
ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง