342329538_161219130220440_749958113725594616_n.jpg

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกาดนั่งก้อม@หนองกระทิง

 

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกาดนั่งก้อม@หนองกระทิง พร้อมด้วยนายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประธานกรรมการ นายสมชาย จันทร์อินตา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ผู้แทนนายก อบต.บ่อแฮ้ว นายชัยกรณ์ วงค์ชมภู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแฮ้ว หัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และตัวแทนผู้ประสานงานกาดนั่งก้อม@หนองกระทิง ในฐานะกรรมการดำเนินงาน
👉โดยได้หารือและวางแนวทางการบริหารกาดนั่งก้อม รวมถึงการวางระเบียบ วิธีปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการบริหารการจัดกิจกรรม การพัฒนาผู้ประกอบการ การบริหารจัดการขยะ ตลอดจนถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนตำบลบ่อแฮ้วเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของกาด โดยได้เปิดรับฟังข้อคิดเห็นของคณะกรรมการในการพัฒนากาดนั่งก้อม@หนองกระทิง เพื่อให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าชุมชน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดอันดับของจังหวัดลำปางต่อไป
📌ทั้งนี้ กาดนั่งก้อม@หนองกระทิงเริ่มเปิดให้บริการ
ครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 และได้เพิ่มวันอาทิตย์ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน กับบรรยากาศนั่ง “ก้อม” ซึ่งเป็นเก้าอี้เล็กๆ ให้นั่งพักผ่อน จิบชา กาแฟ เน้นจำหน่ายสินค้าการเกษตร อาหารปลอดภัย กาแฟสด ขนม เบเกอรี่ เสื้อผ้าพื้นเมือง ภายใต้บรรยากาศสบายๆ ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ เพลิดเพลินกับเสียงเพลงเบา ๆ แนวโฟล์คซอง เป็นที่นิยมของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต่างแวะเวียนเที่ยวชมกาดนั่งก้อมฯ เป็นจำนวนมาก
🔷หลังเสร็จสิ้นการประชุมตัวแทนผู้ประสานงานกาดนั่งก้อม@หนองกระทิงได้รดน้ำดำหัวนายกตวงรัตน์ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ หรือป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองอันงดงามให้คงอยู่สืบไป.
 
 
342491436_266602189035030_8945116632015054047_n.jpg 341840790_794486042025456_910571515016102437_n.jpg 341677630_203093755801467_8564774256325711857_n.jpg
 
 
 
ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง