341908922_6082106928537777_1171720852328190551_n.jpg

 

อบจ.ลำปางร่วมสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรสาธารณประโยชน์ 4 ตำบลเขตเมืองเขลางค์นคร

 

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. นายภูมิสิทธิ์ อัครธรรมศิลป์ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต 5 อ.เมืองลำปาง และนางฉันทพัฒน์ โนปิง สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต 6 อ.เมืองลำปาง พร้อมด้วยนายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง นายกิตติพศ พวงศรี ประธานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลพระบาทและคณะกรรมการฯ เข้าพบนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อหารือเรื่องการลงนามรับรองขอจัดตั้งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 4 ตำบลในเขตพื้นที่เมืองเขลางค์นคร
โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมฯ จำนวน 4 ตำบลเขตเมืองเขลางค์นคร ได้แก่ ตำบลพระบาท ตำบลกล้วยแพะ ตำบลปงแสนทอง และตำบลชมพู ได้ขับเคลื่อนงานด้านสังคม กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี ภายใต้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชาชนสังกัดกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ปี 2560 และในปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง โดยสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปางได้ขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดยมีภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สนับสนุนการขับเคลื่อนงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมจำนวน 4 ตำบล ร่วมทำงานในพื้นที่ชุมชนจำนวน 65 ชุมชน ประซากรในพื้นที่เขตเขลางค์นคร จำนวน 69,345 คน ชาย 28,099 คน หญิง 31,246 คน เด็กแรกเกิด 1,008 คน กลุ่มผู้พิการจำนวน 2,178 คน ผู้ป่วยติดเตียง 100 คน อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 1,451 คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจำนวน 7 แห่ง
ศูนย์ประสานช่วยเหลือสังคม จำนวน 4 ตำบล มีมติเห็นชอบเพื่อขอจัดตั้งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและรองรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง จึงขอความอนุเคราะห์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลงนามรับรองศูนย์ช่วยเหลือสังคมฯ จำนวน 4 ตำบล เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางเสนอขอจัดตั้งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ต่อไป
โอกาสนี้ นายกองค์การบริหารบริหารจังหวัดลำปาง ได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และสอบถามแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความสนใจ พร้อมกล่าวว่ามีความยินดีที่จะลงนามรับรองขอจัดตั้งองค์กรสาธารณประโยชน์ และโครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆ เนื่องจากมองเห็นถึงความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวลำปาง.
 
341868160_577105697821916_5292871550661045899_n.jpg 341850307_1294518571483387_5911975997874746709_n.jpg 341884271_1539787563432361_4143616148656217585_n.jpg
 
 
 
ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง