ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง ประกาศรายชื่อคนพิการผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร (เพิ่มเติม) (คนพิการ)

pdf lnd thumb