ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

 cerv

ประกาศฯ  คำร้องขอโอน