ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบผู้ปฏิบัติงานดีเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

pdf lnd thumb