ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

law64