ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารสวนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร

pdf lnd thumb