190383702_5938975649475962_8222660927053443820_n.jpg
 
     เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนวอแก้ววิทยา ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีนายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายบุญเนตร เตชะอุ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร เขต 2, นายประหยัด แลสันกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร เขต 1, ดร.วัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1, รศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง, คณะกรรมการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้นำท้องที่ คณะครูโรงเรียนวอแก้ววิทยา ร่วมประชุมด้วย
     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้แจ้งแนวนโยบายด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนวอแก้ววิทยา จะพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและโรงเรียน ให้มีความเท่าเทียมกับโรงเรียนในเขตเมือง หลังจากชี้แจงนโยบายแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตรได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 21 ทุน
     จากนั้นนายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และ ดร.วัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ได้ชี้แจงหลักสูตรสถานศึกษาและแนวทางการศึกษา ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
     การพัฒนาด้านการศึกษา เป็นนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะการพัฒนาโรงเรียนวอแก้ววิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จุดมุ่งหมายที่สำคัญเพื่อสร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษาและสร้างโอกาสให้เด็กในชนบทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งด้านทักษะภาษาและไอที​ องค์การบริหารส่วนจังหวัด​ลำปาง​ พร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน รวมถึงชุมชนเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบ และขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนอื่นต่อไป
อบจ.ลำปางพร้อมรับทราบปัญหา เพื่อมุ่งพัฒนาลำปาง
 
190676504_5938975822809278_6348099916443737753_n.jpg  190696123_5938978506142343_1762788022877118503_n.jpg  191347411_5938976476142546_1106873575240522129_n.jpg
  190305476_5938976746142519_1437385324826390411_n.jpg  190808069_5938978092809051_5566344650793162199_n.jpg  191092799_5938977829475744_4673627314148455109_n.jpg
190440685_5938977159475811_8750045663224692007_n.jpg  190888118_5938978356142358_7152788603092030018_n.jpg  191189306_5938978226142371_1305070368755169400_n.jpg
ภาพ/ข่าว : สุทิตย์ มงคลคลี

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel