179108775_5783735051666690_2093917874275341190_n.jpg

อบจ.ลำปาง จัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)
 
     วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมประกาศการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อบจ.ลำปาง
 
     โดย นายก อบจ.ลำปาง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขอประกาศแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตนง ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบจ.ลำปาง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ดังนี้
 
1. ด้านความโปร่งใส จะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ตามภารกิจหลักของ อบจ.ลำปาง การจัดซื้อจัดจ้าง
จะต้องดำเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของ อบจ.ลำปางอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วน จะปฏิบัติงานโดยไม่มีการเรียกผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องตนเอง
หรือผู้อื่น
2. ด้านความพร้อมรับผิดการปฏิบัติงานและการบริหารงานทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง
และเคร่งครัด และจะปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร จะไม่กระทำการที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ร่วมต่อต้านการทุจริตและลงโทษผู้กระทำการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ด้านคุณธรรมการทำงานและการสื่อสารในหน่วยงาน จะปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้ประกาศไว้ให้เป็นไปตามระเบียบ
ขั้นตอน จะจัดทำข้อมูล วิธีการ การสื่อสาร เพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตรวจสอบได้
 
179176679_5783735718333290_5194572224762768332_n.jpg
 
ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงสุจริต ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และเป็นไปตามนโนบายในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ตามหลักธรรมาภิบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.ลำปาง ได้กล่าวให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติราชการและบริหารงานโดยยึดหลัก 4 ประการ ได้แก่
 
1. หลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. หลักความเหมาะสม และคุ้มค่า
3. หลักความทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม
4. หลักการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็น
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางบรรลุเป้าหมายการบริการสาธารณะที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน.
 
179075969_5783735724999956_4656242569896231456_n.jpg  179056156_5783735641666631_9020777627955557232_n.jpg  179266060_5783735651666630_2434748895841321296_n.jpg
ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel