175892314_5743473079026221_83003181820745306_nn.jpg
 
อบจ.ลำปาง MOU ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
การรักษาความปลอดภัยของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน
     วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และพลตำรวจตรี นันทวิทย์ เทียมบุญธง
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน ระหว่างตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
 
     โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจะส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน ให้คำแนะนำ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนนโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ และอาสาสมัคร วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ภายใต้ขอบอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
#ขณะที่ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางจะดำเนินการควบคุมและกำกับดูแลให้หน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการแต่ละท้องถิ่นและชุมชน
โดยเปิดโอกาสให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนโยบาย แผนงาน หรือโครงการให้เกิดผลสำเร็จภายใต้ขอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ของตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
 
#การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน เพื่อสร้างนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ.2551 และระเบียบคณะกรรมการนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน พ.ศ.2559
 
#โดยทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือและจะสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกระยะ ภายใต้ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และไม่ขัดต่อข้อระเบียบกฎหมาย และหลักศีลธรรมอันดีตลอดไป.
 
176074120_5743473042359558_2462464311578349776_n.jpg  176004463_5743473215692874_1847417741170336588_n.jpg  176214146_5743473562359506_4871698166036981581_n.jpg
 176091825_5743473805692815_1716179436100611329_n.jpg  175958499_5743473955692800_8986734511813132437_n.jpg  176232017_5743452462361616_1281925483628549308_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel