covid19web.jpg

     ด้วยปัจจุบันสถานการณ์โรคโควิด-19 ประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทวีคูณและกระจายไปทุกจังหวัดอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสัมพันธ์กับสถานบันเทิง กิจกรรมกลุ่มงานเลี้ยงสังสรรค์และแพร่กระจายไปในผู้สัมผัสในครอบครัว กลุ่มเพื่อน และที่ทำงาน โดยเชื้อที่พบแพร่กระจายได้รวดเร็วกว่าเดิม ประกอบกับเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) ได้แถลงปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร

เป็น 2 ระดับ คือพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม 59 จังหวัด โดยจังหวัดลำปางอยู่ในกลุ่มพื้นที่ควบคุม ซึ่งขณะนี้ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ดำเนินการควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ภายใต้ทรัพยากรที่จังหวัดลำปางมีอยู่อย่างเต็มความสามารถ

     ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดวงกว้างจากผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการที่เดินทางกลับหลังเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการลดการแพร่เชื้อที่สัมพันธ์กับสถานบันเทิง การรวมกลุ่มการสังสรรค์ และปัจจัยที่ทำให้มีการระบาดวงกว้าง อบจ.ลำปางจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดำเนินการดังนี้

1. งด ชะลอหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคที่อาจทำให้เสี่ยงหรือมีโอกาสติดโรค สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ให้ขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ หรือรายงานให้จังหวัดลำปางทราบด้วย

2. เลื่อนหรืองดการจัดกิจกรรมสังสรรค์ งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงในช่วงเวลานี้ออกไปก่อน

3. ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการเอกชนให้พิจารณาและดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรในความรับผิดชอบ โดยอาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง การสลับวันทำงาน หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ

สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จังหวัดลำปางขอให้ถือปฏิบัติฯ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้อย่างเคร่งครัด >> เชิญคลิก!

ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel