170233189_5685708541469342_4690101400092227725_n.jpg
     วันที่​ 10​ เมษายน​ 2564​ นางสาว​ตวง​รัตน์​ โล่ห์​สุนทร​ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดลำปางมอบหมาย​ให้​นาย​พิษณุพล​ ประสาน​ รอง​นายก​องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​ล​ำ​ปาง​และ​ ​นาย​ลัพธ​วิทย์​ จรรยา​วิจิตร​ เลขา​นุ​การ​นา​ยก​องค์​การบริหาร​ส่วน​จัง​ห​ว​ัด​ลำปาง​ ร่วมกับนายจำลักษ์​ กัน​เพ​็​ชร์​ รองผู้​ว่า​ราช​กา​ร​จัง​หวัด​ลำปาง​ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมและการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ระดับอำเภอ​
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ได้จัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564​ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) ควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึก และตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชน โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนจังหวัดลำปาง ได้แต่งตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นคณะทำงานติดตามตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วม และการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564​ ระดับอำเกอ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564
 
170043660_5685709328135930_6168635305916509546_n.jpg  170137886_5685708871469309_7809571321287054718_n.jpg  170131980_5685708721469324_5159525371833482810_n.jpg
170545519_5685709458135917_1658352195952581867_n.jpg  170245494_5685708311469365_406062092885591238_n.jpg  170072840_5685709141469282_36909825280106833_n.jpg
ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel