168673815_5657934494246747_1520221558983297579_n.jpg
 
     วันที่ 6 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่สองของการเพิ่มเสริมเติมความรู้ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 6 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง
 
ในมีการบรรยายหัวข้อ "อธิบายความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563"
โดยนายพงษ์ศักดิ์ กวีนันท์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดสรรเงินอุดหนุนฯ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นวิทยากร
เนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย
-การจัดทำงบประมาณรายจ่าย
-การใช้จ่ายเงินสะสม
-ทุนสำรองเงินสะสม
-การกันเงินงบประมาณ
-การพัสดุที่เกี่ยวข้องกับสภาท้องถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชน
ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
     โดยในวันนี้ คณะผู้บริหารนำโดยนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายอมร ทองประดิษฐ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยฝ่ายนิติบัญญัตินำโดยนายถาวร บุปผาเจริญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายบุญเลิศ แสนเทพ รองประธานสภาองค์การบริหารว่วนจังหวัดลำปางและสมาชิกสภาฯ​ ร่วมรับฟังการบรรยายและซักถามวิทยากรต่อประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป.
 
168810543_5657519417621588_1551830538491669752_n.jpg  168310414_5657535114286685_2165365183382462578_n.jpg  168646103_5657541434286053_6169741243399538081_n.jpg
168685518_5657604730946390_8424171665741425766_n.jpg  168715073_5657535730953290_8814829213750459285_n.jpg  168832363_5657536130953250_4628632238237994208_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel