_DSC2834.JPG
 
การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
     วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. อบจ.ลำปาง จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง นำโดยนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนายวราวุฒิ หน่อคำและนายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง
นายอมร ทองประดิษฐ์และนายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง
นายถาวร บุปผาเจริญ ประธานสภา อบจ.ลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ลำปาง นำโดย นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ลำปาง นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง ตลอดจนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
3.2 แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปี 2564
3.3 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.5 หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.3/ว30428 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา การรับฟังความคิดเห็น แนวคิด ข้อเสนอแนะ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปาง เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปางต่อไป.
 
_DSC2863.JPG  _DSC2839.JPG  _DSC2851.JPG
_DSC2872.JPG  _DSC2865.JPG  _DSC2848.JPG
ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel