166417965_5622615261112004_3567211336728734601_n.jpg
 
#อบจ.ลำปางเดินเครื่องเรื่องการบริหารจัดการน้ำ เชิญ สสน.ประชุมหาแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด
 
     วันที่ 30 มีนาคม 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.ลำปาง โดยนายวรรธนศักดิ์ สุปะกิ่ง หัวหน้างานวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การ มหาชน) นางสาวเพ็ญศิริ ศรัณย์รัฐ หัวหน้างานวางแผนและพัฒนาเครือข่ายการใช้งาน และทีมงานให้ข้อมูล
     นางสาวตวงรัตน์ กล่าวว่า มีความสนใจเรื่องการบริหารจัดการน้ำและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำของจังหวัดลำปางได้ตรงและทันต่อสถานการณ์ และเดือนที่ผ่านมาอบจ.ลำปางได้เยี่ยมชมสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) หน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก แต่การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำฯ จะต้องมีการลงทุนในเรื่องเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ การจัดตั้งห้องปฏิบัติการรวมถึงบุคลากร จึงต้องรับฟังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ สสน.หรือสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์น้ำระดับจังหวัด ในส่วนของ อบจ.ลำปางเบื้องต้นได้มีการเตรียมผู้ที่มีความรู้ด้านไอทีไว้แล้ว แต่ที่สำคัญก็คือนักวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งจะต้องสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมต่อไป
     ภายหลังรับฟังข้อมูลแนวทางการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดแล้ว นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกฯ ได้นำคณะชมห้องทำงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เพื่อให้คณะทีมงานได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะถึงความเหมาะสม รวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ภายในศูนย์ดังกล่าว
     สำหรับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด เป็นหนึ่งในนโยบายที่นายก อบจ.ลำปางได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกำหนดเป็นนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการจัดระบบบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัด.
 
166709629_5622392357800961_6315390148583971035_n.jpg  165421578_5622393444467519_2533369827094572382_n.jpg  165635327_5622401887800008_5190073736792663895_n.jpg
166280800_5622402074466656_2744797845213486409_n.jpg  165987426_5622402411133289_7643800306668666389_n.jpg  166199375_5622413801132150_46456470855725142_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel