166269777_5618363511537179_5843073735964992868_n.jpg
 
นายก"ตวงรัตน์" MOU ร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : การเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล พื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน
     วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กับภาคีเครือข่ายจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) และโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีหน่วยงานส่วนราชการจังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมในพิธี
 
โดยมหาวิทยาลับราชภัฎลำปางได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ประชาชนว่างงาน บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษาไม่สามารถหางานทำได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคดังกล่าว และเพื่อให้เกิดการบูรณาการกระบวนการทำงานในพื้นที่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพจึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้แก่หน่วยงาน องค์กร ภาคีที่เป็นภาคีเครือข่ายและหน่วยงานในระดับนโยบายเพื่อประสิทธิผลของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 
164705656_5618371008203096_5692551178239693514_n.jpg  165879332_5618370884869775_6367846165377860797_n.jpg  166103781_5618372301536300_8464438653246080115_n.jpg
166401607_5618380104868853_814158083572113363_n.jpg  165936725_5618380118202185_1607942572737715511_o.jpg  165920756_5618375364869327_7445649136189609655_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel