163859937_5595434383830092_5367898748517360715_n.jpg
 
ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ อบจ.ลำปางร่วมขับเคลื่อนการทำงาน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ
ระดมแนวคิดแก้ปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
 
     วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 4 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายถาวร บุปผาเจริญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ
 
     นางสาวตวงรัตน์ กล่าวว่า ในการทำงานอยากให้มีความร่วมมือระหว่างสภาฯ และฝ่ายบริหาร ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและผู้แทนจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องน้ำ จะได้ร่วมกันนำประสบการณ์ ข้อมูลและความต้องการของประชาชนมาหารือเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ โดยประสานหารือทั้งในเรื่องของงบประมาณ แผนงาน โครงการ แผนพัฒนา เพื่อไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ในส่วนของสมาชิกสภาฯ ทั้ง 30 เขต จะต้องนำเสนอโครงการผ่านคณะกรรมการชุดนี้ เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องการทำแผนที่ธรณีฟิสิกส์ การขุดเจาะน้ำบาดาล นโยบายเกษตรแปลงใหญ่เพื่อให้เกษตรกรหันมาเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย การเพิ่มป่าชุมชน การสร้างฝายแกนดินเหนียว เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดิน ฯลฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำมาจากมติเลือกคณะกรรมการในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วย
1. นายปิลันธน์ รัตนวราภรณ์ ส.อบจ.ลำปาง อ.สบปราบ
2. นายเชน ปานสังข์ ส.อบจ.ลำปาง อ.เสริมงาม
3. น.ส.ศุภารนันท์ เชื้อจิ๋ว ส.อบจ.ลำปาง เขต 1 อ.เถิน
4. นายกฤศน์วัต ประสาน ส.อบจ.ลำปาง อ.เมืองปาน
5. ดร.พบพร เศรษฐพฤกษา ผู้อํานวยการทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลําปาง
6. นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผูู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ำภาค 1
7. นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2
 
     มีอํานาจหน้าที่ในการจัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร และกิจการที่กําหนดไว้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยบรรจุไว้ในแผนหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ
 
การประชุมครั้งนี้ได้มีมีมติเลือกนายปิลันธน์ รัตนวราภรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ น.ส.ศุภารนันท์ เชื้อจิ๋ว เป็นเลขานุการฯ​ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะได้ขับเคลื่อนการทำงานตามอำนาจหน้าที่ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ​ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการดำรงชีวิตได้อย่างเพียงพอต่อไป.
 
165219817_5595434993830031_2317591467009545096_n.jpg  164658653_5595435673829963_7883178315092865906_n.jpg  164243126_5595434673830063_8655249024392983979_n.jpg
164222041_5595436140496583_578234632467274216_n.jpg  162616503_5595435167163347_7633951472619324287_n.jpg  162384641_5595434800496717_1356699489031869936_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel