S__2203650.jpg
 
อบจ.ลำปาง แนะเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อร่วมรับสิทธิ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ประจำปี 2564
 
     โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว โดยในปี 2564 ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายที่กิโลกรัมละ 4 บาท กับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกร ทุกวันที่ 15 หากตรงวันหยุดเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น ตลอดโครงการฯ จนถึงเดือนสิงหาคม 2564 จึงขอให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม รีบแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2564 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK เพื่อรับสิทธิเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ชาวสวนปาล์มน้ำมันต่อไป
 
ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา
 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel