164628080_5586086501431547_1848735147586825310_o.jpg
 
อบจ.ลำปางประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา เลือก“พิเชฐ”นั่งประธาน “สายฝน”เลขาฯ
โดยนายก อบจ.ลำปางและประธานสภาฯ ร่วมประชุมระดมแนวคิดเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
     วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ได้มีการประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้มีมติเลือกคณะกรรมการในคราวประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย
1.นายพิเชฐ ทินอยู่ ส.อบจ.ลำปาง เขต 2 อ.เกาะคา
2.นางสายฝน โนปิง ส.อบจ.ลำปาง เขต 6 อ.เมืองลำปาง
3.นายชาญณรงค์ มาเรียน ส.อบจ.ลำปาง เขต 2 อ.แม่ทะ
4.นายพงษ์พันธ์ กุญชร ส.อบจ.ลำปาง เขต 2 อ.แจ้ห่ม
5.นายอธิภูมิ กำธรวรรินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
6.นางรัชดาภรณ์ โออิน รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง
7.นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง
 
ซึ่งคณะกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาของ อบจ.ลำปาง มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้
-ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
-การทำนุบำรุงแหล่งท่องเที่ยว
-จัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับกีฬา
-ส่งเสริมวัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น
-กิจการที่กำหนดไว้เป็นนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและกีฬาอื่น ๆ
 
สำหรับการประชุมในวันนี้ นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายถาวร บุปผาเจริญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายบุญเลิศ แสนเทพ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คนที่ 1 และนางสุปราณี เกิดมูล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คนที่ 2 ร่วมประชุม โดยมีวาระสำคัญคือ การเลือกประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาและเลขานุการคณะกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา มติที่ประชุมเลือกนายพิเชฐ ทินอยู่ เป็นประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา นางสายฝน โนปิง เป็นเลขานุการคณะกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
จากนั้นได้ร่วมหารือและเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อนำสู่การพัฒนาการท่องเที่ยว โดยคณะกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ลำปาง จะได้ประชุมหารือกับสมาชิกสภา ฯ ในโอกาสต่อไปเพื่อนำเสนอโครงการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ พร้อมประสานความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง เพื่อประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.
 
162670898_5586087904764740_8706350621651149100_o.jpg  162130213_5586089428097921_5746827566836376624_o.jpg  161787426_5586095964763934_2862901639116463437_o.jpg
  162192542_5586095811430616_1209028156278929298_o.jpg  163056427_5586095868097277_1203189368779253409_o.jpg  161780731_5586095908097273_8964927642628602302_o.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel