Info_1_อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด.jpg

“อบจ.เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด”

ด้วยสำนักงานโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ใน 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย
1. อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด
2. ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า
3. ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่
4. สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด
ภายใต้แคมเปญ “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด”
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้มีความตระหนักถึงอันตรายและการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ซึ่งมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุกปี

โดยในปีนี้มุ่งเน้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใต้แคมเปญ “อบจ.เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด”

#อบจ.ลำปาง ร่วมสร้างการรับรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
##องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

Info_2_ฝากครรภ์เร็วปลอดภัยกว่า.jpg  Info_3_ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่.jpg  Info_4_สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด.jpg

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel