159526964_5555474357826095_4614465780363049304_o.jpg
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
 
     โดยนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมคณะผู้บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัตินำโดยนายถาวร บุปผาเจริญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ซึ่งในช่วงเช้า นายถาวร บุปผาเจริญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุม และในช่วงบ่ายนางสุปราณี เกิดมูล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คนที่ ๒ ทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุม
 
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๑.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอ
๓.๑ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๓.๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๓.๓ ญัตติขออนุมัติย้ายสถานที่ขุดเจาะบ่อบาตาลโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสันป่าจี้ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโปง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
 
160037087_5555483914491806_3387861345087447232_o.jpg  162082039_5555505231156341_6279393424242225190_o.jpg  161543968_5555483647825166_8434301997983944721_o.jpg
160943976_5555492101157654_4327622575250809905_o.jpg  160075929_5555483657825165_5926825199865193094_o.jpg  159102783_5555483541158510_6913230010199892085_o.jpg
159846847_5555493524490845_5269838877947702861_o.jpg  159867268_5555493001157564_5554046939404819070_o.jpg  159433004_5555506441156220_4367315703727745367_o.jpg
159108713_5555505867822944_1866173209949699216_o.jpg  159454107_5555492384490959_8533091040032768287_o.jpg  161022066_5555506864489511_7226044593830957457_o.jpg
ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล, เตือนใจ ภักดีวงศ์ 
ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel