156657758_5506033799436818_3303253163039007246_o.jpg

อบจ.ลำปาง ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาที่มีสุขภาพดีร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (ปี 2)

(Plus One Blood Donation, More Blood More Lives) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

     ด้วยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลักในการจัดหาโลหิตบริจาคให้มีอย่างเพียงพอ และปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ แต่พบว่าปริมาณโลหิตสำรองมีไม่สม่ำเสมอ มีการขาดแคลนโลหิตบางช่วงเวลา ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลง ดังนั้น จึงมีการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ และคงไว้ซึ่งผู้บริจาคโลหิตรายเดิมให้บริจาคซ้ำปีละ 2 - 4 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง การบริจาคโลหิตสามารถบริจาคได้ปีละ 4 ครั้ง และไม่เป็นอันตรายกับผู้บริจาค

💉💉โครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (ปี 2) (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives) เป็นการรณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิตปีละ 1 ครั้ง บริจาคเพิ่มเป็น 2 ครั้ง และจากที่บริจาค 2 ครั้ง เพิ่มเป็น 3 ครั้ง และจากที่บริจาค 3 ครั้ง เพิ่มเป็น 4 ครั้ง/ปี เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอจ่ายสนับสนุนโรงพยาบาลทั่วประเทศ ลดภาวะการขาดแคลนโลหิต ส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

💖💖 ร่วมบริจาคโลหิต ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564
## บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

# อบจ.ลำปาง ร่วมสร้างการรับรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
# องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao