156539192_5504658676240997_3555029065048661133_o.jpg
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หารือการบริหารจัดการน้ำร่วมกับประธานสภาเกษตรแห่งชาติ
     วันที่ ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้หารือแนวทางการขับเคลื่อนงานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา และพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมกับนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมทั้งผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง โดยมีนายธรรมรักษ์ เชียงพรหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา เขตเลือกตั้งที่ ๑ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้นำชุมชนตำบลไหล่หิน เข้าร่วมหารือด้วย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนถึงลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำปาง ในการนี้ได้ร่วมรับฟังสรุปการถอดบทเรียนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลด้วย
156090952_5504658869574311_8363446991637651311_o.jpg  155982342_5504659039574294_8014112511451302409_o.jpg  157237239_5504658659574332_3717958614717326450_o.jpg
155451872_5504658926240972_4079310540290183937_o.jpg  155833478_5504658882907643_9056393556803564315_o.jpg  156949506_5504658249574373_6487173984304980499_o.jpg
ภาพ/ข่าว : หัวหน้าสุทิตย์ มงคลคลี

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel