156154444_5502081326498732_6547352676594068477_o.jpg
 
อบจ.ลำปาง จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     อบจ.ลำปาง ลงพื้นที่ออกสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีสถานประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ยาสูบ และผู้ประกอบการโรงแรม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564
โดย นางอุษณีย์ มิ่งเชื้อ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบจ.ลำปาง นำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางทั้ง 13 อำเภอ ซึ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ เขต อ.เมืองปาน อ.แจ้ห่ม อ.วังเหนือ อ.เมืองลำปาง และ อ.เสริมงาม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับในเดือน มีนาคม 2564 มีกำหนดการลงพื้นที่อำเภอต่างๆ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ดังนี้
วันที่ 1 มีนาคม 2564 อำเภอแม่พริก
วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2564 อำเภอเถิน
วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2564 อำเภอสบปราบ
วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2564 อำเภอเกาะคา
วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2564 อำเภอห้างฉัตร
วันที่ 12 และ 15 มีนาคม 2564 อำเภอแม่เมาะ
วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2564 อำเภอแม่ทะ
วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564 อำเภองาว
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ยาสูบ และผู้ประกอบการโรงแรม ถึงอำนาจหน้าที่ของ อบจ.ลำปาง และให้ความร่วมมือในการชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ประกอบการค้าและองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อันนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป.
 
ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel