o7c941374a9b8002aba30819f7b4d763a_66559113_๒๑๐๒๑๑_0.jpg
 
     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์ก่ำ ผอ.กองคลัง นายวุฒินันท์ อรรคเดโช หัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง นายจักพงศ์ คำอักษร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการสาธารณสุข อบจ.ลำปาง ร่วมประชุม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานให้ผู้ป่วยห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยนางสุมิตรา โยธา ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 
ทั้งนี้ อบจ.ลำปาง สนับสนุนงบประมาณแก่โรงพยาบาลเพื่อดำเนินการปรับปรุงขยายหน่วยบริการห้องผ่าตัด และหอผู้ป่วยวิกฤต และเพื่อจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยก๊าซเอทธิลินออกไซด์ จำนวน 1 เครื่องและเครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้ทางโรงพยาบาลเกาะคามีสถานที่ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่สะอาด ปราศจากเชื้อ เพียงพอ และพร้อมใช้สำหรับผู้รับบริการรักษาพยาบาลต่อไป
 
_DSC0146n.jpg  _DSC0138n.jpg  o7c941374a9b8002aba30819f7b4d763a_66559113_๒๑๐๒๑๑_2.jpg
_DSC0149n.jpg  _DSC0183n.jpg  _DSC0150n.jpg
_DSC0182n.jpg  _DSC0174n.jpg  o7c941374a9b8002aba30819f7b4d763a_66559113_๒๑๐๒๑๑.jpg
ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel