"โทษ พิษ ภัย และผลกระทบจากยาเสพติด"

โทษ_พิษ_ภัย.png

     สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันยาเสพติดด้วยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะสมอง ในการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions : EF) จิตใจ และสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด เสริมความตระหนักของตนต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงได้สานต่อความห่วงใยจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และร่วมประชาสัมพันธ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป…

 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง