19086101.jpg

อบจ.ลำปางร่วมกับอปท.และจิตอาสาจัดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน “รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์แหล่งน้ำ ทำความดี เทิดทูนพระบารมี เพื่อแม่” ณ บริเวณลำห้วยแม่จางช่วงไหลผ่านบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 – บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของแหล่งน้ำธรรมชาติ จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาลุ่มแม่น้ำจาง จัดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน “รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์แหล่งน้ำ ทำความดี เทิดทูนพระบารมี เพื่อแม่” ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อปรับปรุงสภาพน้ำห้วยแม่จางซึ่งเป็นแหลงน้ำสาธารณะในพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหากับลำน้ำ เช่น น้ำเน่าเสีย คลองตื้นเขิน มีวัชพืชที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการไหลผ่านของน้ำ และการกำจัดผักตบชวารวมทั้งวัชพืชต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในลำห้วยแม่จางให้มีสภาพสะอาด สามารถนำไปใช้อุปโภคและเพื่อการเกษตร ที่สำคัญยังเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกให้เกิดความผูกพันหวงแหนทรัพยากรน้ำ สัตว์น้ำ ที่มีอยู่ในชุมชน และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ และประชาชนโดยทั่วไป

สำหรับกิจกรรมในวันดังกล่าวประกอบด้วย การเก็บผักตบชวา-กำจัดวัชพืช การปลูกหญ้าแฝก และปล่อยปลา ณ บริเวณลำห้วยแม่จางช่วงไหลผ่านบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 – บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 09.00 -09.30 น. - ลงทะเบียน
เวลา 09.30 -10.30 น. - หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาฯ 
พร้อม กัน ณ บริเวณพื้นที่จัดโครงการ
เวลา 10.30-11.00 น. - นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน
-ประธานในพิธีเปิดกรวยสักการะ ผู้ร่วมงานร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี
-นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน
-ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ
-บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
เวลา 11.30-12.00 น. - ประธานนำปล่อยปลา ณ บริเวณแม่น้ำจาง
- ประธานนำปลูกหญ้าแฝก ณ บริเวณแม่น้ำจาง
เวลา 12.00-13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-16.30 น. - แขกผู้มีเกียรติและจิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันเก็บ
ผักตบชวา วัชพืช ในแม่น้ำจาง
- เสร็จพิธี

อนึ่ง โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน สืบเนื่องมาจากหนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.3/ว 3384 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า รัฐบาลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนและมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานราชการในพระองค์ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาจัดการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและอื่นๆ ดังนั้น จึงเห็นสมควรจัดโครงการจิตอาสาฯ โดยมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการภาครัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมกันเป็นจิตอาสาในการดำเนินการโครงการฯ และได้ดำเนินการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่งในการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน 

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao