110138315 4475996335773908 7181397586684079165 n

     วันที่ 28 ก.ค.2563 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน ณ อบต.บ้านเป้า และปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 300,000 ตัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

โอกาสนี้ นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. พร้อมข้าราชการ อบจ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมภายในงาน โดยอบจ.ลำปางได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับกาสร้าง
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.ลำปาง เพื่อร่วมเผยแพร่ความรู้ รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน

กิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จากสถานการณ์โรคโควิด-19 รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบวิถีชีวิตใหม่ โดยกำหนดรูปแบบกิจกรรมเพื่อการให้บริการประชาชน เช่น การให้ความรู้ด้านวิชาชีพ การบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การฝึกอาชีพด้านการเกษตรหรือการแปรรูปอาหาร การแจกเมล็ดพันธุ์พืช การให้บริการสาธารณสุข การบริการตัดผม และการปล่อยพันธุ์ปลา เป็นต้น

115749581 4475994659107409 6486022030198865073 n  116156968 4475990839107791 4889547989921390873 n  116555590 4475991972441011 2104288876511813087 n

116002213 4475999415773600 3241257257794055821 n  116008803 4476001772440031 7377270008555904885 n  115567031 4475999265773615 4241143828013014024 n

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao