21267.jpg

“คนลำปางไม่ทิ้งกัน รวมพลังจิตอาสาดับไฟป่า”

วันที่ 29 มกราคม 2563 ตั้งแต่ 18.00-21.00 น.
พลตรี วีรยุทธ กวยะปาณิก เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ได้เป็นประธานการประชุมผู้นำจิตอาสาทุกภาคส่วนของจังหวัดลำปาง
มาประชุมเพื่อระดมสมองร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง โดยได้ข้อสรุปจะมีการจัดอบรมความรู้ให้แก่ประชาชนจิตอาสาในการดับไฟป่าอย่างปลอดภัย รุ่นที่ 1 เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานของทางราชการ ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้สนใจสมัครสอบถามได้ที่
ประธานสภาอบจ. โทร 095-195-9538

ภาพ/ข่าว : ศูนย์แก้ปัญหาภัยพิบัติจังหวัดลำปาง

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao