นายกอบจ.ลำปางสร้างโอกาสและความเท่าเทียม มอบแท็บเล็ต 90 เครื่องแก่ นร.วอแก้ววิทยา เพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยสร้างประโยชน์ทางการศึกษา

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์  โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปางเป็นประธานในพิธีมอบคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนวอแก้ววิทยา ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โรงเรียนวอแก้ววิทยา อ.ห้างฉัตร โดยนายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัด อบจ.ลำปาง กล่าวรายงาน นายโชติช่วงชัยอนันต์ ดาบโสมศรี ผู้อำนวยการ รร.วอแก้ววิทยา กล่าวขอบคุณ

ในการนี้ นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนายบุญเนตร เตชะอุ่น สมาชิกสภาอบจ. อ.ห้างฉัตร เขต 2 นายพินิจ สุวรรณสุระ นายก อบต.วอแก้ว นายดำริห์ สุวรรณสุระ กำนัน ต.วอแก้ว/ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวอแก้ว/ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.ห้างฉัตร นายประพันธ์ เต็งศิริวัฒนานนท์ ผอ.รพ.สต.บ้านวอแก้ว ร่วมในพิธี

การมอบคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนของโรงเรียนวอแก้ววิทยาได้มีโอกาสใช้อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่มีความเสถียรภาพ  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวอแก้ววิทยาสร้างรูปแบบการเรียนการสอนในรูปออนไลน์ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมีความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารข้อมูล

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 90 เครื่อง งบประมาณ 1,467,000 บาท เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนโรงเรียนวอแก้ววิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

นายกตวงรัตน์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่จะพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้มีคุณภาพและทันสมัย ทั้งในด้านศักยภาพครูผู้สอน สื่อการเรียนการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์ และหลักสูตรการศึกษาสากล เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมอย่างทั่วถึง จึงได้ดำเนินโครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาเพื่อเป็นสื่อการเรียนให้กับนักเรียน รวมทั้งเป็นสื่อในการจัดการสอนของคุณครู ซึ่งการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันของโรงเรียนวอแก้ววิทยาได้เน้นการเรียนการสอนแบบ Active learning คือ การเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชนภายในตำบลวอแก้ว.