#โตไปไม่โกง

#อบจ.#ลำปางร่วมสร้างสังคมคุณภาพ#ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนลำปาง #ปลูกฝังทัศนคติที่ดีและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันจัดอบรมโตไปไม่โกง

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนของจังหวัดลำปาง (โตไปไม่โกง) โดยนายบุญส่ง ศรีกอนติ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน ณ หอประชุมดอนเปียง โรงเรียนวอแก้ววิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 310 คน ประกอบด้วย

-นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวอแก้ว จำนวน 90 คน

-โรงเรียนบ้านสบค่อม จำนวน 22 คน

-โรงเรียนวัดค่ากลาง จำนวน 58 คน

-โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา จำนวน 29 คน

-โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ จำนวน 31 คน

-โรงเรียนบ้านทุ่งหก จำนวน 61 คน

และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวอแก้ววิทยาและกองการศึกษาฯอบจ.ลำปาง จำนวน 19 คน

โอกาสนี้นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง นายบุญเนตร เตชะอุ่น สมาชิกสภา ฯ อ.ห้างฉัตร เขต 2 นายโชติช่วงชัยอนันต์ ดาบโสมศรี ผอ.ร.ร.วอแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิด

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนของจังหวัดลำปาง (โตไปไม่โกง) จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนโรงเรียนวอแก้ววิทยาและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตในโรงเรียน สร้างสังคมที่มีคุณภาพปลอดจากการทุจริตคอร์รัปซัน รวมถึงครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการถ่ายทอดหรือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้แบ่งเป็น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานมีวินัยฐานซื่อสัตย์สุจริต ฐานอยู่อย่างพอเพียง และฐานมีจิตสาธารณะ โดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับนักเรียนตามระดับช่วงชั้น แบ่งเป็น ระดับปฐมวัยระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา