อบจ.ลำปาง ประชุมการพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้ นายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัด อบจ.ลำปางเป็นประธานการประชุมการพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยการนำเสนอเรื่อง Digital Transformation วิทยากรโดย รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วงท้ายเป็นการแบ่งกลุ่ม Work Shop เรื่องการบ่งชี้กระบวนงานที่ต้องการ Digitalization เพื่อการพัฒนาการบริการขององค์กร ช่วยขับเคลื่อนองค์กรในมิติต่าง ๆ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อบจ.ลำปาง
      

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม