วันที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ  18 กรกฎาคม 2565

การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ของหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ลำปาง

หน่วยรับตรวจ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                                  

     

     

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม