🌸วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง
♦️นำโดยนายเทียนชัย วงศ์ษา ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ นางสาวเบญจวรรณ วงศ์ลือโลก ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และนางสาวกัญณาณัฏฐ์ พิไชยอ้น นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
♦️โดยนายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัด อบจ.ลำปางนำคณะทำงาน ฯ ต้อนรับ พร้อมรับการตรวจประเมิน ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ
ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล
ซึ่งได้รวบรวมเอกสาร​ ชี้แจงและตอบข้อซักถามทีมประเมินฯ อย่างพร้อมเพรียง.
 
                             
                             
  
      
  
  
  
                                                

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม