แสดงข้อมูลบุคลากรทั้งหมด
ชื่อ-สกุล นายสายวัน ทาหลี
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ N/A
วันที่รับตำแหน่ง 08/06/2550
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ช่างยนต์)
สถาบันการศึกษา โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
สังกัด กองช่าง
ชื่อ-สกุล นายภาคภูมิ สุวรรณ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ระดับ N/A
วันที่รับตำแหน่ง 07/03/2554
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ช่างไฟฟ้ากำลัง)
สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชื่อ-สกุล นางสุชาดา ศรีทิน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ N/A
วันที่รับตำแหน่ง 07/03/2554
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยโยนก
สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชื่อ-สกุล นางสาวสิริกานต์ สมมี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ระดับ N/A
วันที่รับตำแหน่ง 16/08/2550
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(การศึกษา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชื่อ-สกุล นายชัชเวชช์ สมมี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ N/A
วันที่รับตำแหน่ง 07/03/2554
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
สถาบันการศึกษา มมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชื่อ-สกุล นางสาววลัยภรณ์ ต่อปัญญา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้สอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ระดับ N/A
วันที่รับตำแหน่ง 01/06/2555
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(ฟิสิกส์)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชื่อ-สกุล นางนงเยาว์ ทินวัง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้สอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ระดับ N/A
วันที่รับตำแหน่ง 01/06/2555
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(ชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชื่อ-สกุล นางสาวทนุพร เถิ้มแก้ว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ N/A
วันที่รับตำแหน่ง 06/05/2552
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(บัญชี)
สถาบันการศึกษา โรงเรียนลำปางพาริชยการและเทคดนโลยี
สังกัด ร.ร.วอแก้ววิทยา
ชื่อ-สกุล นายประภาส สีตาบุตร
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ลูกจ้างประจำ) ระดับ N/A
วันที่รับตำแหน่ง 02/03/2552
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถาบันการศึกษา โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
สังกัด กองช่าง
ชื่อ-สกุล นายสมพร มะโนใน
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ลูกจ้างประจำ) ระดับ N/A
วันที่รับตำแหน่ง 01/10/2546
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา ปีที่ 6
สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านฟ่อน
สังกัด กองช่าง
ชื่อ-สกุล นายสมชาญ วงศ์สิงห์ขัน
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ลูกจ้างประจำ) ระดับ N/A
วันที่รับตำแหน่ง 03/12/2522
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6
สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านห้างฉัตร
สังกัด กองช่าง
ชื่อ-สกุล นายคำผาย บุตรดาซุย
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ลูกจ้างประจำ) ระดับ N/A
วันที่รับตำแหน่ง 01/09/2526
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4
สถาบันการศึกษา โรงเรียนดวลหันวิทยาคม
สังกัด กองช่าง
ชื่อ-สกุล นายรังสรรค์ วงศ์หาญ
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ลูกจ้างประจำ) ระดับ N/A
วันที่รับตำแหน่ง 14/10/2554
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(เกษตรกรรม)
สถาบันการศึกษา เทคนิคสันทราย
สังกัด กองช่าง
ชื่อ-สกุล นายธนาธร ต้อนรับ
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ลูกจ้างประจำ) ระดับ N/A
วันที่รับตำแหน่ง 14/10/2554
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านปงสนุก
สังกัด กองช่าง
ชื่อ-สกุล นายเชิงชาย แผ่นทอง
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ลูกจ้างประจำ) ระดับ N/A
วันที่รับตำแหน่ง 14/10/2554
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4
สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านแม่ทะ
สังกัด กองช่าง


<<แรกสุด <ก่อนหน้า... 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป> ท้ายสุด>>

ใช้เวลาประมวลผล 1.5314888954163 วินาที ในวันที่ 31/07/2014 เวลา 16:24:49 น.
Contact Admin : suratat@gmail.com
ระบบฐานข้อมูลบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ระบบจะทำการบันทึกการเข้าใช้งานอย่างละเอียด ห้ามมิให้ ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทำการ บุกรุก แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ก่อกวน ทำลาย หรือกระทำการอื่นใดที่มีผลกระทบต่อ ระบบ หรือ ข้อมูล ซึ่งจะมีความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550