E-mail Print PDF

สอบราคาประจำเดือน มิถุนายน 2555

 

25  มิถุนายน  2555 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่าง บ.ทรายทอง ม.3
ต.บ้านเสด็จ-ถนนสายลำปาง-งาว อ.เมืือง จ.ลำปาง

 

13  มิถุนายน 2555 โครงการจัดซื้อหิน 3/4 จำนวน 3,500 ลบ.ม. เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และถนนตามภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอน

 

6  มิถุนายน  2555 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่าง บ.ดอยคำ ม.7 ต.พระบาท
วังตวง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 อ.แม่พริก จ.ลำปาง

 

1  มิถุนายน  2555 โครงการก่อสร้างถนนลูกรับบดอัดแน่นระหว่าง บ.แม่ถอด ม.2-บ.ท่าสามัคคี ม.11
ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง เชื่อม ถนน สายแม่ถอด-ล้