บทความ : : หมอนวดน้อย โรงเรียนวอแก้ววิทยา
   
  บทความ >> หมอนวดน้อย โรงเรียนวอแก้ววิทยา

ภาพประกอบข่าว

ภาพประกอบข่าว

ภาพประกอบข่าว

ภาพประกอบข่าว

 
 
วันที่ 26 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา นายสุทิน ปัญญาโพธาสกุล ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ราชบุรี ได้นำคณะครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี มาศึกษาดูด้านภารกิจถ่ายโอนสถานศึกษาที่ โรงเรียนวอแก้ววิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ซึ่งได้ย้ายมาสังกัดและอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

บรรยากาศภายในงาน นอกจากจะมีการกล่าวแนะนำโรงเรียนจาก นายสมพร เตชะอุ๊ด ผู้อำนวยการโรงเรียนวอแก้ววิทยา มีการบรรยายสรุปจากเครื่องฉายภาพนิ่ง การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน อาทิ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ โครงการเลี้ยงปลาดุก กบ ในบ่อดิน และนำชมบรรยากาศภายในโรงเรียนแล้ว

แต่สิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นที่ดึงดูดความสนใจของบรรดาครูจากจังหวัดราชบุรี คือ บริการจากหมอนวดน้อย นั่นเอง

เด็ก ๆ เล่าว่า โครงการหมอนวดน้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย โดยโรงเรียนได้เชิญวิทยากรท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์โดยตรง มาให้ความรู้ในเรื่องทักษะวิธีการนวดฝ่าเท้าที่ถูกต้องให้แก่นักเรียนในช่วงวันหยุดปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และได้ประโยชน์จากการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียน และยังเป็นการสานต่อในการให้ความรู้และบริการแก่ชุมชนมาโดยตลอด ซึ่งเป็นการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาพลศึกษา ขณะนี้มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 20 คน โดยมี ครูคณิศร ธรรมชัย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการคอยดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักเรียน

ว่าง ๆ หากมีโอกาสได้ไปเยือนที่โรงเรียนวอแก้ววิทยา หรือหากเห็นเด็ก ๆ เหล่านี้ไปร่วมกิจกรรมหรือให้บริการหมอนวดน้อยที่ใดแวะใช้บริการกันได้ ส่วนรายได้เด็ก ๆ บอกว่าจะนำเข้าชมรมเพื่อไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

โครงการหมอนวดน้อย ทำให้เด็ก ๆ ได้มีความรู้และทักษะการนวดแผนไทย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และนำภูมืปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ๆ .

 

หน่วยงานที่ป้อน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบจ.ลำปาง โทร. 0 5422 6069
เขียนข่าว : นางเตือนใจ ภักดีวงศ์ ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ : นางเตือนใจ ภักดีวงศ์ ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
วันเวลาป้อนข่าว : 02 ก.ย. 2552 เวลา : 14:23:39
จำนวนผู้อ่าน : 1206
Untitled Document
     
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
โทร 0-5423-7600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.lp-pao.org E-mail:webmaster@lp-pao.org
Lampang Provincial Administrative Organization