อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

            

            

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มีความรับผิดชอบทั่วทั้งเขตจังหวัด  โดยหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2540  และกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) และฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541)  ดังนี้

             1. ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
             2. จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาส่วนจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
             3. สนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
             4. ประสานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่น
             5. จัดสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้สภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่น
             6. อำนาจหน้าที่ของจังหวัดตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะในเขตสภาตำบล
             7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542)
             8. จัดทำกิจการใด ๆ  อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ คือ
                 8.1  จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
                 8.2  กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                 8.3  บำบัดน้ำเสีย
                 8.4  บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                 8.5  วางผังเมือง
                 8.6  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวงชนบทตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
                 8.7  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ
                 8.8  จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้ามที่จอดรถ และตลาด
                 8.9  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                 8.10  รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
                 8.11  จัดการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนาและบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมท้องถิ่น
                 8.12  จัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ และสวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่อบรมสำหรับราษฎร
                 8.13  จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณูปการ
                 8.14  ป้องกันและการบำบัดรักษาโรค
                 8.15  จัดตั้งและการบำรุงรักษาสถานพยาบาล
                 8.16  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
                 8.17  ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ
                 8.18  กิจการที่ได้มีการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
            9. จัดทำกิจการอื่นใดตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นอกจากนี้ยังมีอำนาจรวมถึงหน้าที่เป็นของราชการส่วนกลางหรืออำนาจที่ส่วนภูมิภาคมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

                                   ข้อมูล : ศุภกฤต อินทร์น้อย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
โทร 0-54237600
http://www.lp-pao.go.th E-mail:lppao@lp-pao.go.th
Lampang Provincial Administrative Organization